0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

 • Topic Author
 • *

   time

  • *
  • 383
  • คนรัก Mitsubishi Attrage
   • ดูรายละเอียด
  • รุ่นรถ : ไม่ใช่ Attrage
  • สีรถ : สีฟ้า - Cerulean Blue Mica
    ก่อนจะนำรถไปติดแก๊สน่ะครับ ไม่ว่ายี่ห้อใหน ลองดูอุปกรณ์ที่ช่าง หรือ ร้านนำมาติดตั้งให้เรา ว่าได้มาตรฐาน ตามที่เขาประกาศกันนี้หรือเปล่า ลองอ่านๆดูน่ะครับ เผื่อมีประโยชน์

  +++++++++++++++++++

  ประกาศกรมการขนสงทางบก
  เรื่อง กําหนดมาตรฐานสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑
     อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๕ ของกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ ของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมการขนสงทางบกประกาศ
     กําหนดมาตรฐานสวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงไวดังตอไปนี้

  ขอ ๑ ในประกาศนี้
  “มอก.” หมายความวา มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

  “AS/NZS” หมายความวา มาตรฐานของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด (Australian/New Zealand Standard)

  “ASTM” หมายความวา มาตรฐานของสมาคมการทดสอบและวัสดุแหงชาติอเมริกา (American Society for Testing and Materials)

  “CGA” หมายความวา มาตรฐานของสมาคมกาซอัด (Compressed Gas Association, Inc.)

  “ECE R” หมายความวา ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงยุโรป (Economic Commission for Europe Regulation)

  “UL” หมายความวา มาตรฐาน Underwriters Laboratories Inc.

  ขอ ๒ ถังหรือภาชนะบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว (cylinder or container) ตองเปนไปตาม มอก. ๓๗๐ หรือ ECE R ๖๗

  ขอ ๓ อุปกรณทําไอกาซและปรับความดันกาซ (vaporizer and pressure regulator) ตองเปนไปตาม มอก. ๑๐๐๑ หรือ ECE R ๖๗

  ขอ ๔ ลิ้นปองกันการไหลเกิน (excess flow valve) ตองเปนไปตาม ECE R ๖๗

  ขอ ๕ ลิ้นเปดปด (shut-off valve) และ ลิ้นบรรจุ (filling valve) ตองเปนไปตาม
  AS/NZS ๑๔๒๕ หรือ ECE R ๖๗ หรือ UL ๑๗๖๙

  ขอ ๖ อุปกรณวัดระดับกาซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge) และ
  อุปกรณควบคุมการเปดปดลิ้นระยะไกล (remotely controlled service valve) ตองเปนไปตาม
  AS/NZS ๑๔๒๕ หรือ ECE R ๖๗

  ขอ ๗ อุปกรณปองกันการบรรจุเกิน (overfill protection device) ตองเปนไปตาม ECE R ๖๗
  หรือ UL ๒๒๒๗

  ขอ ๘ อุปกรณระบายความดัน (pressure relief device) ตองเปนไปตาม CGA S-๑.๑ หรือ ECE R ๖๗

  ขอ ๙ อุปกรณฉีดกาซ หรือจายกาซ (injector or gas injection device) อุปกรณตรวจวัด ความดันหรืออุณหภูมิ (pressure or temperature sensor/indicator) อุปกรณควบคุมอิเล็กทรอนิกส
  (electronic control unit) และทอนํากาซแบบยืดหยุน (flexible fuel line) ตองเปนไปตาม ECE R ๖๗ หรือ ECE R ๑๑๐

  ขอ ๑๐ ทอนํากาซแบบคงตัว (rigid fuel line) ตองเปนไปตาม ASTM A ๒๕๔ หรือ ASTM B ๘๓๗ หรือ ECE R ๖๗

  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

  ชัยรัตน   สงวนชื่อ  รองอธิบดีรักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนสงทางบก


  เติบใหญ่ ด้วยหัวใจนักสู้
  *

   เล็ก lek

  • *
  • 1,135
   • ดูรายละเอียด
  • Attrage Zone : ศรีราชา ชลบุรี
  • รุ่นรถ : Attrage GLX CVT
  • สีรถ : สีฟ้า - Cerulean Blue Mica
  *

   เทียน พระสมุทรเจดีย์

  • *
  • 1,011
  • Mitsubshi Attrage ก้าวที่เหนือกว่า
   • ดูรายละเอียด
  • Attrage Zone : พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
  • ฉายา ชื่อเล่น : เทียน
  • รุ่นรถ : Attrage GLS CVT
  • สมาชิก ATC no : 0065
  • สีรถ : สีขาวมุก - White Pearl
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับ
  รถ#คือสิ่งที่ทุกคนอยากมี
  มีแล้วก็ดูแลเขาดีๆ
   


  club attrage

  Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10